Zgłoszenia

Zapisy na zajęcia w roku akademickim 2014/2015

Zapisy dotyczą zajęć w Akademii Wiedzy o Mieście oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko”. Liczba miejsc ograniczona.

Udział w Akademii Wiedzy o Mieście jest bezpłatny. Udział w podyplomowych studiach varsavianistycznych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” (program rozszerzony w stosunku do programu AWoM) jest odpłatny (1280 zł) i wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Jako zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesłać elektronicznie kopię dyplomu oraz podanie o przyjęcie, a także wpłacić na konto 25 % kosztów tj. 320 pln.

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii

04 1160 2202 0000 0000 6084 9317

z dopiskiem UW-CMS

Należy również podać wybrany podkierunek: „varsavianistyczny” bądź „wiślany”. Pozwoli to na wstępną rejestrację kandydata gwarantującą miejsce. Po wstępnej rejestracji kandydat otrzyma elektronicznie potwierdzenie zgłoszenia oraz pozostałe formularze. Oryginały dyplomów oraz pozostałych dokumentów powinny zostać dostarczone na pierwszych zajęciach.

Zgłoszenia na studia podyplomowe i przesyłanie dokumentacji oraz wszelkie zapytania należy kierować bezpośrednio na adres mailowy:

studiaUW-CMS@biol.uw.edu.pl lub adres kierownika studiów m.ostrowski@biol.uw.edu.pl

lub poprzez poniższe linki:

Formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach w formie studiów podyplomowych (prośba o wpisanie podkierunku)

Formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach bez uzyskania dyplomu studiów podyplomowych

Formularz zgłoszeniowy dla zespołów nauczycieli i uczniów zainteresowanych udziałem tylko w wybranych wykładach Akademii Wiedzy o Mieście (również prośba o wpisanie podkierunku: „varsavianistyczny” bądź „wiślany”)

Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie i elektroniczne przesłanie formularza zgłoszeniowego. W odpowiedzi kandydat otrzymuje stosowne formularze.

Ukończenie zajęć w ramach Akademii Wiedzy o Mieście jest dokumentowane trzema kategoriami dyplomów  (patrz zakładka „Dyplom”:

- uczestnictwa w Akademii na podstawie obecności

- ukończenia Akademii na podstawie zdanych egzaminów (bez dyplomu studiów podyplomowych).

- ukończenia Akademii oraz dodatkowo uzyskanie dyplomu rozszerzonych studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” (dotyczy osób, które od razu zapisały się i zostały przyjęte na studia podyplomowe)

Osoby uczęszczające w zajęciach wyłącznie w ramach AWoM proszę o rozważnie podjęcie decyzji, aby nie zablokowały miejsca innym kandydatom. Akademia Wiedzy o Mieście jest projektem obywatelskim opartym nie tylko na wiedzy na poziomie akademickim, ale i na m.in. wzajemnej odpowiedzialności.