Idea Akademii

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

oraz dr Marek Ostrowski -

- twórca „Projektu Warszawa” i koncepcji Akademii Wiedzy o Mieście,

przy wsparciu
Wydziału Biologii UW i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

utworzyły w 2011 r.

 Akademię Wiedzy o Mieście

 Utworzenie Akademii Wiedzy o Mieście jest propozycją:

 • budowania tożsamości i identyfikacji, wzmacniania więzów mieszkańców
  z własnym miastem, dzielnicami i lokalnymi osiedlami;

 • szerzenia w nowoczesny sposób nowoczesnej wiedzy o mieście na przykładzie Warszawy;

 • kształtowania obywatelskich postaw mieszkańców zainteresowanych wspólnymi działaniami na rzecz Warszawy;

 • podnoszenia jakości kształ­cenia w warszawskich szkołach i uczelniach;

 • poznawania mechanizmów funkcjonowania skupisk ludzkich na przykładzie Warszawy i własnej dzielnicy.

Idea Akademii wykorzystuje dorobek dr Marka Ostrowskiego wynikający z dekady wdrażania z sukcesem kolejnych etapów jego autorskiego Projektu Warszawa: Panoramy Warszawy Przełomu Tysiącleci, kilkudziesięciu sesji naukowych Tematycznych Panoram Warszawy, pionierskich wykładów z Varsavianistyki dla studentów warszawskich uczelni, koncepcji studiów podyplomowych czy zajęć edukacyjnych „Warszawski Tryptyk Edukacyjny” realizowanych w stołecznych szkołach, od lat cieszących się uznaniem wśród mieszkańców Warszawy, nauczycieli i władz samorządowych

Akademia ma pełnić szczególną rolę w warszawskiej kulturze i edukacji. Jej celem jest wypracowywanie i wdrażanie nowoczesnych modeli intelektualnej i emocjonalnej integracji mieszkańców z przestrzenią. Modeli pozwalających łączyć klasyczne postrzeganie oparte na wiedzy przedmiotowej wyuczonej w szkole czy uczelni z postrzeganiem zagadnieniowym (stawianiem i rozwiązywaniem problemowym). Jednocześnie w powiązaniu z realną przestrzenią własnego podwórka, osiedla czy dzielnicy.

Akademia Wiedzy o Mieście rozumiana jest przez jej twórcę nie jako kolejna instytucja edukacyjna, ale przede wszystkim jako partnerski projekt naukowo-obywatelski budujący wzorce kompetencji i zachowań w powiązaniu z interdyscyplinarna wiedzą o mieście. Te ambitne założenia wymagają nowoczesnych perspektywicznych wizji, a projekt Akademii Wiedzy o Mieście, w połączeniu z pionierskimi światowymi technologiami informacji obrazowej, ma szansę je spełnić. Tym bardziej, że założenia projektu zostały już zweryfikowane w praktycznym działaniu.

Wykłady i zajęcia w Akademii Wiedzy o Mieście będą prowadzili wykładowcy spełniający wysokie normy merytoryczne, obywatelskie i etyczne, którzy uczestniczyli w poprzednich etapach „Projektu Warszawa”. Są wśród nich naukowcy stołecznych uczelni, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, znane osoby życia publicznego.

Informacja o tworzeniu Akademii jest jednocześnie zaproszeniem skierowanym do wszystkich zainteresowanych współpracą do włączenia się, bez względu na życiową czy zawodową specjalizację i miejsce zamieszkania. Do wszystkich tych, którzy chcieliby przekazać swoją wiedzę o mechanizmach rządzących miastem. Do realizacji Akademii Wiedzy o Mieście będą więc sukcesywne zapraszani i włączani kolejni partnerzy – krajowi i zagraniczni.

W zajęciach Akademii Wiedzy o Mieście biorą udział równocześnie dorośli i młodzież. Na zajęcia w Akademii zaproszeni są uczniowie starszych klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych sami lub wraz z nauczycielami, zainteresowani poznawaniem „Warszawy 2.0”. Organizatorzy mają nadzieję, że w ten sposób zainicjowana będzie międzypokoleniowa współpraca wykorzystująca w poznawaniu miasta nowoczesne technologie informatyczne i obrazowe, a nauczyciele i uczniowie będą uczyć się i inspirować wzajemnie.

Wartością programu zajęć są tematy przedstawiane z różnych perspektyw. Niektóre z nich będą zapewne motywacją do rozwinięcia ich w pracach naukowych, w edukacji, w pokazywaniu miasta podczas rodzinnych czy towarzyskich spacerów. Istotą jest dostrzeganie, że miasto jest nie tylko zewnętrzną formą materialną, przestrzenią geohistoryczną, ale w części również funkcją umysłów i istnieje w naszych głowach. Miasto jest częścią i jednocześnie wyrazem naszej podświadomej (emocjonalnej), jak i racjonalnej inteligencji. Dlatego informacje przekazywane podczas zajęć będą kojarzone nie tylko z historycznymi planami, współczesnymi lotniczymi i satelitarnymi zobrazowaniami środowiska, ale również z mapami mentalnymi w naszych mózgach. Znajomość i umiejętność ich wykorzystania są wizytówkami nowoczesnego społeczeństwa.

Plan działań

Zadania do wykonania – etap pierwszy

Pierwsze lata zajęć rozpoczęte wraz z inauguracją Akademii Wiedzy o Mieście są nie tylko eksperymentalnym kursem wiedzy o mieście, ale mają na celu również:

 • wypracowanie modelu dynamicznego programu Akademii Wiedzy o Mieście;
 • stworzenie strategii i harmonogramu dalszego rozwoju Akademii;
 • budowanie wzorca zachowań obywatelskich w powiązaniu z wiedzą o mieście;
 • szerzenie wiedzy o Warszawie i regionie wśród mieszkańców Warszawy;
 • szerzenie wiedzy o Warszawie wśród uczniów, studentów i absolwentów warszawskich uczelni poprzez wykłady, wspomaganie prac licencjackich i magisterskich, organizowanie konferencji i seminariów.

Zajęcia w pierwszych 2-3 latach pozwolą nie tylko na wypracowanie dynamicznego modelu dalszej działalności, ale również na podjęcie w trakcie zajęć prac zmierzających do powołania sieci specjalistycznych studiów podyplomowych na wybranych uczelniach.

Zadania do wykonania – etap drugi

 • stopniowe wprowadzanie kolejnych form i poziomów edukacyjnych od poziomu ogólnych i specjalistycznych wielostopniowych kursów varsavianistycznych po studia podyplomowe i specjalistyczne kierunki w ramach poszczególnych wydziałów akademickich, zainteresowanych współpracą;
 • kształcenie specjalistów i konsultantów w zakresie wiedzy o mieście pomocnych w zarządzaniu miastem;
 • promocję miasta poprzez publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz prezentacje medialne;
 • wykonywanie prac naukowych na rzecz miasta;
 • opracowanie merytorycznego programu studiów o mieście przeznaczonego dla studentów, nauczycieli i pracowników samorządowych;
 • współpracę przy wprowadzaniu programu edukacyjnego Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego do warszawskich szkół;
 • wypracowanie systemu wyróżnień dla uczniów i studentów – laureatów konkursów wiedzy o mieście.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM

Dwusemestralne (a dla zainteresowanych studiami podyplomowymi – trzysemestralne) zajęcia są planowane na ok. 120 godzin (uczniów obowiązuje zaliczenie połowy – 50 godzin – uczniowie wybierają sami interesujące ich zagadnienia). Wykłady odbywają się w salach wykładowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizatora międzyuczelnianych pionierskich zajęć z Varsavianistyki, w których rokrocznie, od pięciu lat, uczestniczy blisko 600 studentów warszawskich uczelni. Część zajęć odbywa się w innych miejscach Warszawy, często tam, gdzie dostęp na co dzień jest niemożliwy (w Trybunale Konstytucyjnym, na Zamku Królewskim, w grocie Elizeum, w tunelu TBM pod Wisłą).

Zajęcia w Akademii Wiedzy są bezpłatne.

Wkładem ze strony uczestników jest czynny udział w zajęciach. Zaliczenie zajęć będzie prowadzone na podstawie obecności, egzaminów lub innych uzgodnionych form oceny.

Zajęcia odbywają się tak jak rok akademicki w okresie październik – maj we wtorki, w godz. 17.30 – 20.00.

Harmonogram zajęć znajduje się na stronie www.Varsovia.pl orazna stronie Biura Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl